STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

I.

Stowarzyszenie o nazwie Bractwo ORP ” Warszawa”, zwane dalej „Bractwem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie wiedzy o służbie i codziennym życiu na niszczycielach rakietowych Polskiej Marynarki Wojennej, podejmowanie inicjatyw, których celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń pamięci o historii tych okrętów oraz integrowanie korpusów osobowych załóg niszczycieli oraz członków ich rodzin.

II.

Siedzibą Bractwa jest Gdynia.

III.

Bractwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U .z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ze zm. ) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

IV.

Bractwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Bractwo może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

V.

Czas trwania Bractwa nie jest ograniczony.

VI.

Bractwo realizuje cele przez :

 1. wszechstronne propagowanie informacji i danych mających na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń pamięci o niszczycielach rakietowych PMW,
 2. współpracą i wzajemną pomoc członków Bractwa,
 3. współpracą z osobami i instytucjami w zakresie zbierania i wymiany informacji w zakresie wiedzy o niszczycielach rakietowych PMW
 4. doradztwo i pomoc organizacyjno-techniczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Bractwa,
 5. bezpośrednie prowadzenie w kraju i za granicą akcji propagandowych na rzecz Bractwa, bądź poprzez inspirowanie w tym zakresie prasy, radia i telewizji,
 6. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 7. prowadzenie działalności integrującej członków Bractwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

VII.

Bractwo celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

VIII.

Realizując powyższe cele Bractwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

IX.

Członkiem zwyczajnym Bractwa może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

X.

Członkostwo Bractwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Bractwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

XI.

 1. Członkowie Bractwa zobowiązani są : swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Bractwa, dbać o jego dobre imię, popierać i czynnie realizować� cele Bractwa, przestrzega� powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Bractwa ma prawo brać udział w życiu Bractwa, w szczególności :
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może :
  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Bractwa, korzystać z lokali Bractwa,
  3. nosić odznakę Bractwa oraz korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Bractwa w swojej działalności,
  4. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Bractwo stawia do dyspozycji członków,
  5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Bractwo.

XII.

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenia oświadczenia woli Zarządowi Bractwa , który podejmie w tej kwestii stosowna uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Bractwo, formę i rodzaj wspierania Bractwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Bractwa. Członkowie wspierający korzystają odpowiednio z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w ustępie 11 pkt 2 ppkt 2-5.

XIII.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Bractwa, którą rekomendują Zarządowi co najmniej dwaj członkowie Bractwa. Członkostwo nabywa się – po złożeniu deklaracji – w drodze przyjęcia kandydatury przez Zarząd Bractwa zwykłą większością głosów. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie uprawnienia o jakich mowa w ustępie 12 pkt 2 ppkt 1- 5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

XIV.

Skreślenie z listy członków następuje przez :

 1. rezygnację pisemną złożona na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Bractwa,
  2. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Bractwa,
  3. za zaleganie z opiat składki członkowskiej przez okres nie dłuższy jak 12 miesięcy,
  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Bractwa z przyczyn określonych w lit. a i b,
  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
  6. z chwilą uprawomocnienia się postanowienie o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru,
 3. śmierć członka.

XV.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

Wadze Bractwa

XVI.

Władzami Bractwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

XVII.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Bractwa trwa 3 lata.

XVIII.

Uchwały wszystkich władz Bractwa zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

XIV.

 1. Najwyższą władzę Bractwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej dwa razy w roku lub częściej na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Bractwa oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
  1. uchwalanie programu działania Bractwa,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Bractwa,
  8. rozpatrywania odwołania od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Bractwa,
  9. rozpatrywanie skarg członków Bractwa na działalność Zarządu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
  członków obecnych.
 7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Bractwa wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Bractwa w pierwszym terminie ; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

XX.

 1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencją.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów. skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 3. Do kompetencji Zarządu należy :
  1. przyjmowanie nowych członków Bractwa,
  2. reprezentowanie Bractwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Bractwa,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie składek członkowskich.

XXI.

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji należy :
  1. kontrola bieżącej pracy Bractwa,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Bractwa zgodnie z przepisami o rachunkowości.

XXII.

W przypadku zmniejszenia się składu władz Bractwa wymienionych w ustępie 16 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej jak połowę składu danego organu.

XXIII.

 1. Majątek Bractwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majtkiem Bractwa zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Bractwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

XXIV.

 1. Bractwo rozwiązuje si� na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Bractwa Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Bractwa.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.